Close

OFERTA

Prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
 • tworzenie planu kont
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
oraz ryczałtu ewidencjonowanego
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencji przychodów
 • przygotowywanie kalkulacji podatkowych PIT-5, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • roczne rozliczanie działalności
 •  reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS
Kadry, płace, ZUS
 • przygotowywanie list płac i pasków płacowych
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta
 • przekazywanie dokumentacji do ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
 • prowadzanie akt personalnych
 • wystawianie świadectw pracy